Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018 w Środzie Wielkopolskiej

 1. VIII Średzki Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu ,,Jarmarkiem’’, odbędzie się w dniu 16 grudnia 2018 roku na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej w godzinach 10.00 – 16.00.
 2. Realizatorem Jarmarku jest Spółdzielnia Socjalna CIT z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Dąbrowskiego 18, na zlecenie Gminy Środa Wielkopolska.
 3. Podstawą udziału Wystawcy w Jarmarku Bożonarodzeniowym jest czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia. Wystawca zainteresowany udziałem powinien przesłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia na adres Realizatora pocztą lub e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Otrzymanie zgłoszenia Realizator potwierdza wiadomością zwrotną. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 506 161 790.
 4. Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji asortymentu dopuszczając lub nie dopuszczając do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018.
 5. Wystawca ma prawo do rezerwacji powierzchni handlowej jednak w przypadku dużej ilości zgłoszeń Realizator ma prawo do przyznania powierzchni mniejszej niż wnioskowana.
 6. Po dokonaniu akceptacji Organizator prześle e-mailem lub pocztą ostateczne Potwierdzenie Uczestnictwa oraz Regulamin Imprezy. Obustronna akceptacja warunków jest jednoznaczna z przyjęciem na Listę Wystawców.
 7. Wystawca przyjęty na Listę zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty za udział w wysokości 100 zł. Płatność gotówką w dniu imprezy.
 8. Miejsce do handlowania wskazuje Realizator. Każdemu Wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Realizatora przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
 9. Wjazd na płytę Starego Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w godzinach od 7.00 do 9.45 (na czas rozładunku towaru) oraz w godzinach od 16.00 do 18.00 (na czas załadunku towaru po zakończonej sprzedaży).
 10. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest tylko poza płytą Starego Rynku, z uwzględnieniem punktu 9.
 11. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi.
 12. Handel odbywa się w domkach wystawienniczych przygotowanych i udostępnionych przez Realizatora. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.
 13. Samodzielne stoiska są dozwolone jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Realizatora.
 14. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia, m.in. bronią palną, chemią ciężką, materiałami wybuchowymi, itp.
 15. Stoiska oraz punkty gastronomiczno-handlowe powinny być wyposażone indywidualnie przez najmujących w podręczny sprzęt gaśniczy.
 16. Podczas trwania Jarmarku i po jego zakończeniu Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości.
 17. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Wykonawca.

Środa Wielkopolska, dnia 15 października 2018 roku

 

Go to top